Stadgar

Stadgar för Ljungbyhed Cruisers
Föreningens namn: Ljungbyhed Cruisers med hemort Ljungbyhed i Klippans kommun
Föreningen bildades: 2018-04-14
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1 Ljungbyhed Cruisers är en förening för medlemmar med intresse för Amerikanska bilar med syfte att skapa gemenskap, en vi-känsla med respekt för varandra, kring bilträffar och cruisingar samt andra sammankomster för medlemmar. Som medlem skall man äga eller ha ett stort bilintresse kring amerikanska bilar och bidra till trivsel och gemenskap kring föreningens olika sammankomster genom att t ex meddela vilka träffar man tänker åka på och då fråga om fler vill med. Att lägga ut detta på en grupp (Ljungbyhed cruisers på Messenger) så alla ser och har möjlighet att hänga med. Att man ute på träffar själv letar upp varandra samt går ihop och kör i samlad trupp trots många fler bilar på plats.

Ljungbyhed cruisers har som vision att främja ett sunt föreningstänkande bland motor- och teknikintresserad ungdom, så att de bättre förmår tillvarata sina rättigheter lokalt. Får en givande fritidsaktivitet och lär sig respekt och lojalitet för människor i alla åldrar.

Ljungbyhed cruisers skall inte ha någon partipolitisk bindning utan arbetar helt obundet med fokus på gemenskap kring motorintresset, bilträffar/cruisingar och andra sammankomster

§2 Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

BESLUTANDE OCH VERKSTÄLLANDE ORGAN
§3 Föreningens beslutande och verkställande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

FIRMATECKNING
§4 Föreningens firma tecknas av ordförande, sekreterare och kassör. I föreningens ärenden om bankärenden, och tecknande av föreningen i kommunärenden, offentliga enkäter och myndighetsärenden samt deklarationsombud utses dessa vid det konstituerande mötet. Postärenden tecknande i föreningen av ordförande.

VERKSAMHETSÅR
§5 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår. 1 januari – 31 december. Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. På årsmötet skall § 20 nedan följas.

§6 Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§7 Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

§8 För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§9 Upplösning av föreningen görs via ett styrelsemöte och ett årsmöte med majoritetsröstning. Föreningens ägodelar som eventuellt blir över skall skänkas till en organisation. Ingen ekonomisk fördelning får förekomma till styrelsen eller medlemmar om föreningen upphör. Föreningens handlingar efter upplösning skall finnas hos ordförande i 7 år.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
§10 Medlemskapet är öppet för alla som delar föreningens intressen. Personen meddelar någon i föreningen och skrivs upp på lista för diskussion vid nästkommande styrelsemöte för intag direkt i föreningen.

Medlemsavgift inbetalas och medlem skall ta ansvar för att ha läst och godkänt föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är inbetald  är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen av medlemregistersansvarig.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande redan tidigare visat att denne kommer att motarbeta föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skada föreningens intressen (missvisande information, baktal mm) eller på annat sätt skapa osämja i föreningen genom t ex missbruk av droger, skapa konflikter med andra inom eller utanför föreningen samt visar respektlöshet för andra medlemmar i föreningen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås skall fattas av styrelsen. Meddelas skriftligt till personen i fråga av Styrelsen.

§11 Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Tidigare Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 januari får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. Vid utträde eller indragning av medlemskap skall märken med föreningens namn återlämnas och medlemskostnader för medlemskap och märken är förbrukat och återfås ej.

§12 Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlem försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlem inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlem skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde. Beslut om uteslutning får fattas och verkställas av styrelsen.

§13 Vid redan medlemskap och då uppstående av situation med motarbete eller osämja inom föreningen skall fattas av styrelsen om indragning kortare tid såsom 3 månader utan föreningsmärke och delaktighet i klubbens gemenskap. Vid helt uteslutande av medlem fattas av styrelsen om så behövs och meddelas medlem skriftligt. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne på föreskrivna avgifter dock skall föreningens märken återlämnas.

Medlems rättigheter och skyldigheter
§14 Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar och då aktivt bidra med sina insatser om dessa efterfrågas. Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter.
Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen. Om medlem vill genomföra aktiviteter såsom arrangera cruisingar/bilträffar för andra bilentusiaster och vill använda föreningens namn skall detta godkännas av styrelsen och en särskild arbetsgrupp bildas med minst en styrelseledamot. Även § 26 skall då efterföljas.

Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av årsmötet. Medlem skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen inom avsatt tid. För medlemsavgift se §11.
Medlem skall behandla varandra med respekt och omtanke för trivsel och vi-känsla. Medlem skall vara föreningens ansikte utåt och skall uppföra sig som en god representant för föreningen.

MEDLEMSFORM
§15  Passiv Medlem tex ungdom/barn/sambo/särbo som delar föreningens intresset
– kan vara under 18 år.
– har rätt att delta i möten (har ej rösträtt men har yttrande- och förslagsrätt på mötet)
– har rätt att delta i andra sammankomster samt då även som anordnas i föreningen.
– har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter om medlemsavgiften är betald.
– skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.
– är föreningens ansikte utåt och skall uppföra sig som en god representant för föreningen.
– är inte valbar till ordinarie styrelsepost.
– behöver ej bära mindre märke
– har inte rätt till del i föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

Aktiv Medlem 
– deltar aktivt i föreningens aktiviteter och bidrar med sina insatser om dessa efterfrågas. Om medlem fått uppdrag av ansvarig vid t ex en sammankomst skall ansvarig meddelas snarast om medlem ej kan utföra sitt uppdrag.
– är över 18 år.
– frånvaro vid föreningsaktivitet skall meddelas ordföranden eller den ansvarige för aktiviteten i förväg
– har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas i föreningen.
-har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter om medlemsavgiften är betald.
-skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.
-är föreningens ansikte utåt och skall uppföra sig som en god representant för föreningen.
-skall äga eller ha bilintresse till Amerikansk bil (t ex sambo/särbo eller som chaufför)
-är valbar till ordinarie styrelsepost.
Bör aktivt och stolt bära föreningens märke.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE
§16 Kallelse till möte skall göras 2 månader före årsmötets genomförande oberoende om det är årsmöte, extramöte eller styrelsemöte. Motioner skall insändas till styrelsen från medlem senast 60 dagar innan/ 2 månader (styrelsen måste hinna läsa och komma med förslag som skall medsändas med kallelsen på dagordning) årsmötet. Medlemmar kan via mail skriftligt lämna in motioner till sekreteraren. Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga på hemsidan om sådan finnes till medlemmar 14 dagar före årsmötet.

§17 Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och är aktiv medlem har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§18 Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§19 Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§20 Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmar (motioner).
12. Val av föreningens ordförande för en tid av 2 år och halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år och 1 år. samt 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år samt 2 revisorer. Vidare utses 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år, där en skall utses till sammankallande. Kolla §24
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

§21 Styrelsen kan kalla medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 20 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt.

Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida om sådan finnes, anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §17 och §18.

VALBEREDNINGEN
§22 Sammansättning, åligganden Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER
§23 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN
§24 Styrelsen består av ordförande samt 11 övriga ledamöter. Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av en ordförande på 2 år samt 11 ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.
§25 Styrelsens åligganden. När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att;
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas och följs
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
• ansvara för och förvalta föreningens medel
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 23
• förbereda årsmöte

§26 Ärenden och uppdrag som kräver särskild behandling kan handläggas av en arbetsgrupp som tillsätts av styrelsen. Inom arbetsgruppen skall minst en styrelseledamot ingå. Arbetsgruppen äger rätt att fatta enklare beslut inom den ram den getts av styrelsen. I övrigt rapporterar arbetsgruppen till styrelsen och ger förslag till beslut som fattas av styrelsen. §14 andra stycket skall följas av arbetsgruppen.

§27 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Stadgarna skapade 2018-04-14